Veilig en warm leefklimaat voor moeders en kinderen

Doelstelling

De Statutaire doelstelling van de stichting is opgenomen in artikel 2.1 van de statuten. Stichting Omzien naar KIEN draagt zorg voor het goed inzetten van het vermogen ten behoeve van het realiseren van geschikte huisvesting en leefomgeving voor de moeders en hun kinderen. De stichting zal Driestroomhuis KIEN na de realisatie blijvend ondersteunen.

Missie

De stichting zet zich in om Driestroomhuis KIEN of initiatieven met soortgelijke doelgroep te ondersteunen, zodat de jonge moeders en hun kinderen een gezonde en veilige start kunnen maken.

Achtergrond

De stichting komt voort uit de plannen van Gerwin en Minke van Dam. In april 2016 opende zij Moeder en kindhuis KIEN in Goutum (Friesland). Gerwin en Minke willen vanuit hun passie voor het jonge kind en de jong volwassene een bijdrage leveren aan een goede start voor moeders en kinderen bij wie dat niet vanzelfsprekend is. Moeders met een beperking en/of psychiatrische aandoening kunnen bij Gerwin en Minke een tijdelijke veilige plek vinden zodat kan worden uitgezocht of de moeders in de toekomst hun kind zelf kunnen verzorgen en opvoeden.

Moeders krijgen een eerlijke kans om in een veilige en stimulerende omgeving te werken aan zichzelf en de toekomst van hun gezin. Een dergelijke opvang vergt 24 uurs begeleiding en zeer directe en nauwe betrokkenheid van de zorgaanbieders. Gerwin en Minke zullen met hun gezin en de cliënten onder 1 dak gaan wonen. Gerwin en Minke hebben zich aangesloten bij de Ondernemersgroep De Driestroom en zijn een Driestroomhuis. Hun onderneming heet: Driestroomhuis KIEN.

Belangrijke speerpunten voor Stichting omzien naar KIEN

Stichting Omzien naar Kien draagt zorg voor het goed inzetten van het vermogen ten behoeve van het realiseren van geschikte huisvesting en leefomgeving voor de moeders en hun kinderen. De stichting kan financieel ondersteunen in de periode na het bewonen van een zorgplek voor moeder en kind(eren).

De stichting kan een bijdrage leveren in de kosten van zaken en of activiteiten die niet behoren tot de geleverde zorg, maar die wel bijdragen aan het welzijn van de bewoners. In de voorgaande jaren hebben we ongeveer 10 aanvragen voor ondersteuning ontvangen. Op 1 na zijn alle aanvragen geheel of gedeeltelijk toegekend.

Een aantal voorbeelden:

  • Het gereed maken van een woning, waarbij de stichting de kosten voor materiaal en de uitvoering voor zijn rekening heeft genomen.
  • Het uitvoeren van een verhuizing waarbij de kosten van de uitvoering en de verhuiswagen door de stichting zijn vergoed.
  • Het aanschaffen van benodigd inventaris.

“Het was fijn dat we werden geholpen met de verhuizing toen we zelfstandig gingen wonen. Gelukkig gingen er mensen helpen met sjouwen en inrichten het was veel te veel werk voor mij alleen”

. . . . . . . . . . . . .

“Toen ik zelfstandig ging wonen moest ik nog veel dingen kopen. Dat lukte helemaal niet goed. Toen ging de stichting helpen. Ik kreeg een bed voor mij en mijn kindje. Ik heb ook een goede moederfiets gekregen en nu kan ik overal heen fietsen”

bakfiets geschonken door Fonds de Gavere

“In 2023 ontvingen wij een elektrische bakfiets van Fonds de Gavere. De ouders die bij ons wonen en de medewerkers genieten van dit prachtige vervoersmiddel. We bedanken Fonds de Gavere voor veilig en snel vervoer en de extra frisse lucht.

Bewoners en medewerkers van ouder en kind huis ‘Driestroomhuis Kien”

Activiteiten

Stichting Omzien naar KIEN zal zich vanaf de oprichting toeleggen op het realiseren van eigen vermogen. Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:

  • fondsenwerving
  • subsidies en andere bijdragen
  • schenkingen, erfstellingen en legaten
  • alle andere verkrijgingen en baten

Bestuur

Ernst Jan Voerman, voorzitter
Nathan Lootsma, penningmeester
Gerwin van Dam, secretaris
Ellen Demes, algemeen lid

Het bestuur vergadert minimaal twee keer per jaar, indien nodig vaker.

Contactgegevens

Stichting Omzien naar KIEN
Offemar 13 8939 CS Leeuwarden
T: (058) 288 32 92
M: bestuur@omziennaarkien.nl
W: www.omziennaarkien.nl
Bankrekening: NL11INGB 0007170935
RSINnummer: 856038349
Kamer van Koophandel: 65252837

Beloning

De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden, conform artikel 6.3 van de statuten. Onkosten, gemaakt in het kader van de uitoefening van de bestuursfunctie worden vergoed, mits niet bovenmatig. De stichting heeft geen personeel in dienst.

Financiële verantwoording

De stichting begint zonder geld. De stichting heeft niet ten doel het maken van winst. De jaarcijfers worden opgesteld en gecontroleerd door de penningmeester.